Αμοιβές και αποδοχές

Σε ένα ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον προσανατολισμένο τόσο στην ελαχιστοποίηση του κόστους όσο και στην ανάγκη για συνεχή ανάπτυξη, οι άνθρωποι παίζουν τον πιο αποφασιστικό ρόλο στην επιτυχία της εταιρίας.

Πολλοί αναλυτές και ειδικοί πιστεύουν ότι η προσέλκυση, η κινητοποίηση και η διακράτηση των ταλέντων αποτελούν μεγάλες επαγγελματικές προκλήσεις οι οποίες, αν δεν αντιμετωπιστούν επιτυχώς, θα εμποδίσουν σημαντικά την ανάπτυξη πολλών εταιριών τα επόμενα χρόνια.

Οι «έξυπνες» εταιρίες βρίσκουν τρόπους να λαμβάνουν τη μέγιστη απόδοση των επενδύσεών τους όσον αφορά τις ανταμοιβές των εργαζομένων τους, χωρίς να θυσιάζουν την ανταγωνιστικότητά τους στην προσέλκυση και διακράτηση ταλέντων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων τα οποία ευθυγραμμίζουν τα συμφέροντα των εργαζομένων με εκείνα της εταιρίας. Προγράμματα που επικεντρώνονται στη μέτρηση και ανταμοιβή της απόδοσης και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αξία των αμοιβών και των παροχών.

Οι σύμβουλοί μας, έχοντας στη διάθεσή τους μεθοδολογίες, μελέτες και εργαλεία από παγκόσμιες πηγές της Aon, μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρίες να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για όλους τους τομείς που σχετίζονται με την ανταμοιβή των εργαζομένων - από τη διαμόρφωση παγκόσμιων πολιτικών συνολικών αποδοχών έως το σχεδιασμό ειδικών προγραμμάτων αμοιβών και παροχών προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε εταιρίας. Επιπλέον, υποστηρίζουμε τις εταιρίες στο να αναπτύξουν μία στρατηγική εσωτερικής επικοινωνίας, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να κατανοήσουν και συνεπώς να εκτιμήσουν την αξία του συνολικού πακέτου αποδοχών που λαμβάνουν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρουμε στον τομέα του Reward, παρακαλώ συμβουλευτείτε links στην δεξιά στήλη, στην κατηγορία "Υπηρεσίες Αμοιβών & Αποδοχών".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας στον τομέα Αμοιβών & Παροχών παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Άντληση και Διαχείριση πληροφοριών για τις Αμοιβές & Παροχές

Όλες οι εταιρίες χρειάζονται αξιόπιστα στοιχεία από την Αγορά όσον αφορά σε θέματα αμοιβών και παροχών, ώστε να γνωρίζουν που τοποθετούνται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, η σωστή και διεξοδική πληροφόρηση είναι συνήθως δύσκολη υπόθεση.

Η Aon, μετατρέπει όλη αυτή τη διαδικασία σε μία εύκολη, ποιοτική και διαδραστική υπόθεση.

Η Έρευνες της Ελλάδος είναι κομμάτι του δικτύου ερευνών της Aon που εξυπηρετεί 7.000 εταιρίες σε πάνω από 75 αγορές. Οι έρευνές μας, μέσω ενός πλούσιου δείγματος πολυεθνικών και ελληνικών εταιριών, παρέχουν αναλυτικά στοιχεία για τις συνολικές αποδοχές που προσφέρονται στην Αγορά, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κλάδων και ρόλων, έτσι ώστε να λειτουργούν υποστηρικτικά στην λήψη κατάλληλων αποφάσεων.

Total Compensation Measurement™

Το Total Compensation Measurement (TCM) είναι το εργαλείο συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων αμοιβών και παροχών της Aon. Ακολουθώντας τις διεθνώς εναρμονισμένες μεθοδολογίες, το TCM προσφέρει εις βάθος ανάλυση για όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το συνολικό πακέτο αποδοχών ενός εργαζομένου, όπως βασικό μισθό, bonus, μακροπρόθεσμα προγράμματα κινήτρων και παροχές.

Το TotalCompensationCenter.com είναι το εργαλείο των ερευνών της Aon, που προσφέρει πρόσβαση σε ένα πλούτο πληροφοριών σχετικά με επίκαιρα θέματα αποδοχών του προσωπικού και επιτρέπει την ηλεκτρονική ανάκτηση των αποτελεσμάτων των ερευνών οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Καθοριστικό κριτήριο διαφοροποίησης του εργαλείου αποτελεί η παροχή σε κάθε εταιρία που συμμετέχει στις Έρευνές μας της ευελιξίας να συγκριθεί, ως προς τις αμοιβές και παροχές, με δείγμα εταιριών της αρεσκείας της. Οι εταιρίες μπορούν να διαμορφώσουν εξατομικευμένες έρευνες αμοιβών και παροχών, επιλέγοντας τόσο τις παραμέτρους όσο και το δείγμα των εταιριών που τις ενδιαφέρει. Παράλληλα, λεπτομερείς στατιστικές αναλύσεις παρέχουν απευθείας συγκρίσεις της ανταγωνιστικότητας των πρακτικών με αυτές του εκάστοτε δείγματος. Η διαδικασία γίνεται σύμφωνα με καθορισμένους κανόνες που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των δεδομένων.

Από το 2009 υιοθετούμε ένα διαδραστικό εργαλείο συλλογής στοιχείων, το «Aon Data Collection Tool». Το εργαλείο αυτό εκτός του ότι απλοποιεί τη συμμετοχή στις Έρευνές μας, αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού. Οι χρήστες θα μπορούν να αντιστοιχίζουν τους ρόλους της εταιρίας με ισότιμους της αγοράς, να έχουν πρόσβαση σε πολυάριθμες περιγραφές θέσεων εργασίας, να διαμορφώνουν οργανογραμματικές δομές και να διαχειρίζονται εύχρηστα τις εταιρικές πολιτικές αμοιβών και παροχών.

Έμπειροι σύμβουλοι της Aon θα συνεργαστούν μαζί σας για να κατανοήσετε και να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα των ερευνών, καθώς επίσης και για το πώς αυτά χρησιμεύουν στην εταιρία σας.

JobLink™

Η αποτελεσματική αξιολόγηση θέσεων εργασίας αποτελεί τη βάση για γερά θεμέλια

Το JobLink™ είναι το εργαλείο της Aon για την μέτρηση και αξιολόγηση των θέσεων εργασίας βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και παραγόντων

Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνυπολογίζει την πολυπλοκότητα δομών στους σύγχρονους οργανισμούς, την ύπαρξη διαφορετικής κουλτούρας και να καλύπτει όλο το εύρος ρόλων σε όλα τα επίπεδα. Το JobLink™ παρέχει τη βάση ώστε να ένας οργανισμός να διαμορφώσει την πολιτική αμοιβών και παροχών, το σύστημα απόδοσης, προγράμματα διαδοχής και εξέλιξης για τους εργαζομένους.

To JobLink™ χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να αναγνωρίζονται και να ιεραρχούνται οι εσωτερικές ισορροπίες των ρόλων που εν συνεχεία μεταφράζονται ως επίπεδα ευθύνης. Η βαθμολόγηση αυτή των ρόλων εξυπηρετεί τόσο την εσωτερική συνέπεια όσο και τον έλεγχο της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας ως προς την Αγορά.

Το JobLink™ είναι εύκολο στη χρήση και στην εφαρμογή του, πλήρως αντικειμενικό και ευέλικτο, για να χρησιμοποιείται τόσο από τους συμβούλους όσο και από τις ίδιες τις εταιρίες χωρίς πολυήμερες εκπαιδεύσεις και δύσχρηστους οδηγούς.

Οι παράγοντες που χρησιμοποιεί το JobLink™ επιλέχθησαν χάρη στην χρηστικότητά τους σε όλους τους ρόλους παγκοσμίως. Οι παράγοντες αυτοί είναι:

  • Γνώση & Εφαρμογή
  • Επίλυση Προβλημάτων & Καινοτομία
  • Αλληλεπίδραση
  • Επιρροή
  • Ευθύνη

Για ρόλους παραγωγής, εργοστασίου, συντήρησης, τεχνίτες, διανομείς κτλ. ο παράγων «Ευθύνη» αντικαθίσταται με τους παράγοντες «Συνθήκες Εργασίας» και «Φυσική Δραστηριότητα».

Αμοιβές Ανώτατων Στελεχών

Μια ισορροπημένη στρατηγική αμοιβών για τα ανώτατα στελέχη λειτουργεί επιτυχημένα τόσο σε καλούς όσο και σε δύσκολους καιρούς

Με τις αποδοχές των ανώτατων στελεχών να βρίσκονται κάτω από συνεχή έλεγχο, αλλά και την ολοένα αυξανόμενη επιρροή της εταιρικής διακυβέρνησης, πολλές εταιρίες βρίσκουν τον εαυτό τους με περισσότερες απορίες παρά απαντήσεις.

Οι σύμβουλοι της Aon είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις εταιρίες σε θέματα αμοιβών ανώτατων στελεχών, συνδυάζοντας την παγκόσμια εμπειρία σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Διοικητικά Συμβούλια και Επιτροπές Αμοιβών με την τεχνογνωσία και τον πλούτο της πληροφόρησης που κατέχουν.

Υποστηρίζουμε τις εταιρίες στο σχεδιασμό ανταγωνιστικών πακέτων αμοιβών και παροχών ευθυγραμμίζοντας την επιχειρηματική στρατηγική με τα συμφέροντα των μετόχων.

Με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων συμμόρφωσης το «Center of Technical Expertise» (CTE) λειτουργεί ως μία παγκόσμια πηγή πληροφόρησης, παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα λογιστικά, φορολογικά, εργασιακά κτλ. Το αποτέλεσμα: προγράμματα αποδοχών ανώτατων στελεχών τα οποία είναι κατανοητά από όλους και κατευθύνουν τις σωστές συμπεριφορές που συμβάλλουν σε καλύτερα αποτελέσματα.

Συνολικές Αποδοχές

Κινητοποίηση, Ανταμοιβή και Διακράτηση όλων των ταλέντων

Οι βασικοί λόγοι που δυσκολεύουν στην αντίληψη της έννοιας των Συνολικών Αποδοχών πηγάζουν τόσο από το εξωτερικό περιβάλλον όσο, όμως, και από τον εσωτερικό μικρόκοσμο της εταιρίας. Οι λόγοι αυτοί μπορούν εύκολα να συνοψιστούν στα ερωτήματα που αφορούν στο πώς οι Συνολικές Αποδοχές:

  • Ορίζονται
  • Απεικονίζονται / Σχεδιάζονται
  • Επικοινωνούνται

Ολοένα και περισσότερες εταιρίες στρέφονται στο σχεδιασμό και στη χρήση εργαλείων που συνδέονται άμεσα με την απόδοση της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό. Το πρίσμα των Συνολικών Αποδοχών δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες πέραν των χρηματικών απολαβών να εκτιμήσουν και άλλα συστατικά με καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητα του εργαζομένου, όπως οι ευέλικτες παροχές, το κλίμα, η ηγεσία, οι ευκαιρίες για εκπαίδευση και περαιτέρω εξέλιξη.

Η ορθολογική προσέγγιση των Συνολικών Αποδοχών αποτελεί προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις σήμερα. Σημείο εκκίνησης για την Aon είναι η κατανόηση των στρατηγικών στόχων της εταιρίας, μέσα από ένα πλάνο ειδικά προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αξίες της. Σε αυτό το πλαίσιο αξιολογείται και η ανταγωνιστικότητα των πρακτικών αποδοχών με κύριους άξονες την κατανόηση της σημερινής κατάστασης, τη σκιαγράφηση της επιθυμητής, και την χάραξη του δρόμου μέσω του οποίου η μετάβαση θα πραγματοποιηθεί.

Βασικά συστατικά της επιτυχίας των εργαλείων αυτών αποτελεί ο στοχευμένος αρχικός σχεδιασμός, η ορθή εφαρμογή αλλά και η ύπαρξη συνεχούς επικοινωνίας.

Το παγκόσμιο δίκτυο συμβούλων της Aon σε θέματα Reward ανταλλάσει απόψεις και εμπειρίες, μέσα από τακτικές συναντήσεις, για έργα τα οποία λαμβάνουν χώρα σε διάφορες γωνιές του πλανήτη. Το γεγονός αυτό προσδίδει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα τόσο στην προσέγγιση των αναγκών των εταιριών όσο και στις προτεινόμενες λύσεις.